Nieuws van Plaatselijk Belang


Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 14 december 2011

NIEUWBOUW
Het overleg met de gemeente over een aantal zaken rond de nieuwbouw heeft snel resultaat gehad. Zo werd precies in de toegezegde week de straatverlichting op noodzakelijke punten aangelegd. Enkele andere zaken lopen nog. Deze week is er bijvoorbeeld overleg over de herinrichting van de speeltuin. Wordt vervolgd.

ONTVANGST MOBIELE TELEFOON / INTERNET
Steeds meer partijen zijn bezig met activiteiten om het gsm-bereik (en internetontvangst) in onze omgeving te doen verbeteren. Naast onze activiteiten zijn ook andere dorpen in onze gemeente hierover in de slag. Onlangs is deze kwestie ook in het zogenoemde dorpenoverleg ingebracht. We hebben ook contact gehad met Landal Witteveen/Orvelte die met hetzelfde probleem kampt.
In maart a.s. heeft Plaatselijk Belang overleg met het voltallige B"W van de gemeente, waar wij deze zaak ook aan de orde zullen stellen. Met andere woorden, via bundeling van krachten gaan we proberen verbetering aan te laten brengen. Dat neemt niet weg dat ook individuele acties zinvol blijven. We willen daarom nogmaals de oproep doen aan mensen ook persoonlijk aan hun provider melden dat ze een slechte ontvangst hebben en verbetering wensen.

KERSTVIERING
Nogmaals: de buurtvereniging “Oes Buurtie” organiseert de Kerstviering van dit jaar op Kerstavond, dus op zaterdag 24 december a.s., en wel van 19.00 - 22.00 uur.
Nadere info van de organisatoren in dit nummer van S"O.

INVESTERING PLANTSOEN
PB heeft onlangs in samenwerking met het Dorpsommetje een fraaie investering gedaan in het plantsoen. Als u zegt, dat is me niet opgevallen, dan klopt dat helemaal, want het resultaat is er pas in het voorjaar. Dan kunnen we er allen van genieten. Tot dan.

INFO S"O EN SITE WITTEVEEN
Regelmatig verschijnen er berichten van Witteveense verenigingen en aankondigingen voor bijv. de agenda in S&O. We willen de leveranciers van deze kopij graag vragen deze info ook aan te melden bij de redactie van onze dorpssite, bij Patricia Mooren dus, zodat de site, wat dat betreft ook up-to-date blijft. Melden bij: patricia@dorp-witteveen.nl

JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG
Om alvast in de agenda te noteren: de jaarvergadering van Plaatselijk Belang vindt plaats op woensdag 15 februari 2012. Nadere info volgt.

LICHTJESAVOND
Onderstaand bericht is letterlijk overgenomen van het persbericht van de organisatoren van de lichtjesavond in Westerbork en Witteveen:
Sfeervolle lichtjesavond
De lichtjesavond op zondag 18 december jl. op de openbare begraafplaatsen, in Westerbork aan de Kerkhoflaan en in Witteveen aan de Mej. A. Talmaweg was wederom een sfeervolle gedenkavond dit jaar in een groen decor. Witteveen deed dit jaar voor de 1e keer mee en de reacties van de bezoekers daar waren heel positief.
Bijna 300 mensen gingen, vergezeld met een fakkel naar het graf van hun dierbaren om daar een lichtje te plaatsen. Ook werd er massaal gebruik gemaakt van de ‘stiltetafel’ om daar een lichtje te branden voor een dierbare die elders begraven/gecremeerd is. In Westerbork was er gelegenheid om een kopje koffie of warme chocolademelk te drinken in de aula waar ook veel gebruik van gemaakt werd en men nog even na kon praten. Mede door de inzet van de vele vrijwilligers en de bijdrage van Belangenvereniging dorp Westerbork en Plaatselijk Belang Witteveen kunnen we terug zien op een “warme” lichtjesavond die in deze donkere dagen troost biedt aan een ieder.
Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 9 november 2011

BUSHALTES WEZUPERWEG
Grote opmerkzaamheid van ons kersvers bestuurslid Roel Jan Scheper heeft voorkomen dat gevaarlijke verkeerssituaties op de Wezuperweg (langs Orvelte) konden ontstaan. De afgelopen weken zijn daar nieuwe bushaltes aangelegd en in eerste instantie reikte de voorzijde van de verhoogde platforms geheel tot de wegrand. Dat kon in het verkeer, bijvoorbeeld bij het uitwijken of in het donker, leiden tot zeer gevaarlijke obstakels. Namens Plaatselijk Belang (PB) is in samenwerking met de VABO (het PB van Orvelte) dan ook contact opgenomen met de gemeente en de uitvoerder. Aanvankelijk was men niet bereid de platforms aan te passen, want het voldeed aan de wettelijke normen, maar uiteindelijk zag men kennelijk ook het gevaar ervan in. Een en ander leidde tot het verplaatsen van de platforms tot ca. een halve meter van de wegrand.

BIBLIOBUS
We melden het al eerder: de bibliobushaltes worden per 1 januari 2012 opgeheven. Naast de reeds genoemde oplossing voor de schoolgaande kinderen, zijn nu ook alternatieven voor volwassenen voorhanden. Uiteraard kunnen zij welke bibliotheek dan ook in Drenthe bezoeken. Degenen die daartoe niet in staat zijn, kunnen van een boekendienst gebruikmaken: via e-mail of via de telefoon kan aangegeven worden welke boeken men wenst te lezen. Vervolgens worden deze boeken door de bibliotheek thuisgebracht.

NIEUWBOUW
Onlangs heeft PB de nieuwe bewoners van de 10 starterswoningen aan de B. Assenweg in het nieuwbouwgebied welkom geheten. Twee bestuursleden, te weten Karel Roos en Marga Seubring, gingen persoonlijk langs om de nieuwkomers een welkomstbrief en een bloemetje te overhandigen.
Op 16 november j.l. heeft PB overleg met de gemeente gehad over een aantal zaken rond de nieuwbouw die nog geregeld moeten worden, zoals de straatverlichting, het onderhoud van de sloten, de toestand (gaten in de weg) van de aansluitingsweg door het bos, de speeltuin enz.
Over een aantal zaken heeft de gemeente inmiddels contact gehad met de aannemer. Wat betreft een van de belangrijkste punten, de straatverlichting, is de toezegging gedaan dat binnen enkele weken op de meest noodzakelijke locaties (bij de bewoning en op straathoeken) de verlichting zal zijn aangelegd. Deze week horen wij de definitieve planning. Wij houden u op de hoogte van verdere resultaten.
Hebt u ook zaken te melden die verbetering behoeven, meldt dat dan bij het PB.

ONTVANGST MOBIELE TELEFOON
PB heeft vanwege het slechte bereik voor mobiele telefoons in delen van Witteveen contact opgenomen met KPN en Vodafone. Ook is deze actie gemeld in het overleg met omliggende dorpen. Een en ander levert op dat de genoemde telefoonmaatschappijen uit economische overwegingen niet bereid blijken hier iets aan te doen. Ook blijkt dat het probleem zich eveneens in andere dorpen voordoet. Ook de VABO in Orvelte haalt alles uit de kast om in verband met het toerisme, het bungalowpark Landal en de AED het bereik te laten verbeteren. Het is dus zaak om in deze samen te werken. PB zal ook de gemeente bij een poging tot verbetering van de ontvangst betrekken. Dit ook vanwege de 6-minutenkring bij de AED en bij het gebruik van Burgernet.
Naast de pogingen van PB is het overigens ook zeer wenselijk dat mensen ook persoonlijk aan hun provider melden dat ze een slechte ontvangst hebben en verbetering wensen. We roepen dan ook een ieder, die ontvangstproblemen heeft, op om zijn provider schriftelijk of via de mobiele telefoon hierover te informeren.

PARKEREN SLOTWEG
PB heeft signalen gekregen dat op de W. Slotweg regelmatig auto’s (en aanhangers) zodanig geparkeerd staan dat dat leidt tot onoverzichtelijkheid en daarmee tot onveilige situaties, met name voor spelende kinderen. Wrang is daarbij dat tegelijkertijd de parkeerplaatsen aan het begin van de Slotweg vaak onbenut blijven. PB gaat er vooralsnog van uit dat parkeerders aan de Slotweg zelf in deze hun verantwoordelijkheid nemen. Mochten genoemde signalen blijven, dan zal PB trachten voor dit probleem een oplossing te zoeken.

KERSTVIERING
Vorig jaar is besloten de jaarlijkse Kerstviering niet te laten doorgaan vanwege droevige omstandigheden. Dit jaar heeft PB de buurtvereniging “Oes Buurtie” opnieuw bereid gevonden deze Kerstviering te verzorgen. Dit zal, zoals gewoonlijk, plaatsvinden op Kerstavond, dus op zaterdag 24 december a.s., en wel van 19.00 - 22.00 uur.
We komen hier ongetwijfeld nog op terug.
Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 12 oktober 2011

AED
In juli j.l. heeft PB een tweetal cursussen georganiseerd met het doel een aantal Witteveeners te certificeren voor het gebruik van de AED (automatische externe defibrillator). Nu zijn 11 mensen in het dorp gereed om deel uit te maken van de zogenoemde 6-minutenkring. De namen van deze mensen worden nog bekend gemaakt. Dat wil niet zeggen dat u in geval van nood een van deze mensen zou moeten benaderen. Nee, een ieder wordt geacht 112 te bellen en de centrale bericht vervolgens de kring mensen in het dorp. We komen overigens later nog op deze procedure terug.
Het wachten is ook nog op het verplaatsen van de AED in De Tille van binnen naar buiten.

BIBLIOBUS
De gemeente Midden-Drenthe heeft aangegeven fors te moeten bezuinigen op een aantal voorzieningen, waaronder de bibliobus. Deze verdwijnt. Een aantal kinderen en volwassenen uit Witteveen maakt gebruik van deze voorziening. Inmiddels heeft PB in samenwerking met andere dorpen met de verantwoordelijk wethouder overlegd. Uit het overleg is een oplossing voor de schoolgaande kinderen gekomen: zij ontvangen via de school een wisselcollectie, vier boeken per kind per halfjaar. Voor boeken over bepaalde thema’s moet de school een projectabonnement afsluiten.
Voor de volwassenen die gebruik maken van de bibliobus is (nog) geen oplossing voorhanden. PB is graag bereid voor hen een alternatief te zoeken, maar dan moet ook duidelijk zijn dat daaraan behoefte bestaat. Wie de schoen past, trekke hem aan. U kunt zich melden bij een van de bestuursleden van PB.

NIEUWBOUW
Zo heb je het jaren over de wens van nieuwe huizen voor jonge mensen, en opeens staan ze er dan. Inmiddels is zelfs een aantal woningen al door de bewoners betrokken.
Daarmee wil niet gezegd zijn dat alles rond de nieuwbouw koek en ei is.
PB heeft geconstateerd dat op een aantal punten er (met spoed) actie nodig is, bijvoorbeeld waar het gaat om de straatverlichting, de aanvoerweg, reiniging van de sloten. PB heeft aangegeven hierover met de gemeente te willen overleggen. We willen onze nieuwe bewoners bij deze graag in de gelegenheid stellen hun wensen, klachten en problemen rond de nieuwbouw bij ons te melden. Mogelijk zijn er zaken bij die wij ook in het overleg met de gemeente kunnen betrekken.

ONTVANGST MOBIELE TELEFOON
Op diverse plaatsen in het dorp, maar ook in het nieuwbouwgebied, is de ontvangst voor mobiele telefoons ronduit belabberd te noemen. Dit geldt met name voor bepaalde providers, te weten KPN en Vodafone. PB gaat deze providers aanschrijven met het doel om verbetering te bereiken, dan wel duidelijkheid te krijgen dat het met deze providers toch niet beter gaat worden. Dan kan een ieder zijn/haar conclusies trekken.
In de brieven zal ook gewezen worden op de noodzaak van een goed bereik, waar het gaat om het belang van de 6-minutenkring.