Nieuws van Plaatselijk Belang


Nieuws Plaatselijk Belang december 2012

Kerstavond viering
Plaatselijk Belang nodigt alle bewoners van harte uit om onder het genot van kerstmuziek en een drankje (voor eigen rekening) op de avond voor kerst, traditioneel de kerst in te luiden. Dit alles zal weer plaatsvinden op het plantsoen bij de kerstboom om 19.00 uur.

Site Witteveen
Nogmaals een oproep of iemand het onderhoud van de site www.dorpwitteveen.nl op zich wil nemen. Wegens tijdgebrek is het voor de webmaster niet meer mogelijk de site up to date te houden. Het zou mooi zijn als iemand het stokje over wil nemen. Heb je kennis van html en heb je zin hier wat tijd aan te besteden? Stuur een mail naar de webmaster.

Contributie
Zoals eerder aangekondigd wordt in de kerstvakantie de contributie voor Plaatselijk Belang, gecombineerd met IJsvereniging Wintervreugd, opgehaald. €10,00 (voor Plaatselijk Belang) en €6,00 (voor Wintervreugd).

Internet en glasvezel.
Na de oproep in voorgaande S&O´s stromen de aanmeldingen voor snel internet binnen. We willen nog even benadrukken dat iedereen die gebruik maakt van internet (nu of in de toekomst) en interesse heeft in sneller internet het formulier in kan vullen. Dus meerdere personen per huishouden. Ga naar www.glasvezelkleinedorpenmiddendr. nl en vul het formulier in. Ook kunnen we inmiddels melden dat de gemeente Midden Drenthe samen met Dorpenoverleg Midden Drenthe gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om, naast de 3 grote kernen, de rest van Midden-Drenthe van snel internet te voorzien.
Nieuws Plaatselijk Belang november 2012

CONTRIBUTIE
In de kerstvakantie zal de jaarlijkse contributie voor Plaatselijk Belang en Wintervreugd weer worden opgehaald. Dit keer wordt tevens de mogelijkheid geboden om voor de contributie een machtiging kaart te tekenen waarop staat dat er 1x per jaar medio november de contributie, zijnde €10,00 (voor Plaatselijk Belang) en €6,00 (Wintervreugd) van de rekening wordt afgeschreven.

INTERNET/MOBIELETELEFONIE
Tevens willen we van de gelegenheid gebruik maken om, tegelijkertijd met het ophalen van de contributie, wat vragen te stellen over mobiele telefonie en internet. Er is veel gaande op dit gebied en we zijn hard bezig om te kijken of we Witteveen op dit vlak beter bereikbaar kunnen maken.
Alvast bedankt voor jullie medewerking.

VACATURE IN BESTUUR
Binnen het bestuur van Plaatselijk Belang is een vacature ontstaan. Helaas heeft Ko Bruggemann om persoonlijke redenen moeten besluiten zijn bestuurswerk binnen en uitgaande van PB te beëindigen.
Het spijt ons zeer dat Ko dit besluit heeft moeten nemen. Met zijn heldere kijk en vooral ook kennis van veel zaken die nu spelen was een waardevolle aanvulling voor het bestuur.
We hebben besloten deze vacature niet tussentijds in te vullen, maar dat te combineren met de reguliere bestuursverkiezing op de jaarvergadering in februari 2013.
Dat neemt niet weg dat kandidaten voor deze bestuursfunctie zich nu al kunnen melden bij onze secretaris, Marga Seubring. Zij die meer informatie hierover wensen, kunnen contact opnemen met Patricia Mooren, voorzitter van het bestuur.
Nieuws Plaatselijk Belang september 2012

LOKAAL TALENT
Bij de buurtacademies van de verschillende dorpen in onze gemeente wordt steeds meer gebruik gemaakt van lokale talenten. Te denken valt aan dorpsbewoners met een heel speciale hobby, vaardigheid of kennis over een bijzonder onderwerp. Zulke mensen zijn er ook in ons dorp, hebben we kunnen ervaren. Misschien kennen we een aantal van hen nog niet. Dus, als u zich herkent als zo’n lokaal talent en u wilt dat ook delen met anderen, laat ons dat dan weten. De Stichting Welzijn Midden-Drenthe is bezig met een inventarisatie van lokale talenten in de hele gemeente, zodat we ook van elkaar talenten gebruik kunnen maken.

OPRUIMEN ZWERFAFVAL
Op vrijdag 21 en zaterdag 22 september a.s. gaan vrijwilligers het zwerfafval in Drenthe opruimen. Onder de noemer ´Samen Drenthe Schoon´ worden bossen, straten, parken, bermen en speeltuinen eens flink onder de handen genomen. Op www.samendrentheschoon.nl staan de mogelijkheden voor activiteiten en kunnen vrijwilligers zich opgeven.

BERICHT OVER S&O
Via onze dorpssite, www.dorpwitteveen.nl (sport en ontspanning, redactiepagina) bestaat de mogelijkheid om uw emailadres te melden. U krijgt dan bericht zodra een nieuwe versie van S&O op de site staat.

COMPLIMENTEN
Vorige week hebben een tweetal mooie openingen mogen beleven, die van de nieuwe fusieschool ´De Wenteling´ in Balinge en die van het kindcentrum in Witteveen. Dit alles zou niet zijn gelukt zonder de hulp van diverse Witteveeners (en Broekstreekers) die zich dit jaar met volle energie en inzet op dit project hebben gestort. Bij deze willen wij deze mensen van harte complimenteren met het bereikte resultaat en bedanken voor het vele werk dat zij hiervoor hebben gedaan.

EMAILLIJST
Steeds meer wordt in ons dorp gebruik gemaakt van het versturen van emails om inwoners (extra) te attenderen op bepaalde evenementen. Zo maakt bijv. de IJsvereniging hiervan gebruik. Ook PB wil in voorkomende gevallen hiervan gebruik kunnen maken en heeft de emaillijst van de IJsvereniging voor dat doel ontvangen. Nu zal de ledenlijst van PB niet geheel overeenstemmen met die van de IJsvereniging. Daarom willen wij een ieder die van PB in bijzondere gevallen info per email wil ontvangen hierbij in de gelegenheid stellen zijn emailadres door te sturen naar onze voorzitter. Voor alle duidelijkheid: emails zullen niet onze normale berichtgeving via S&O gaan vervangen. Het is om extra aandacht te geven aan bepaalde zaken of bij spoedeisende berichtgeving.
Nieuws Plaatselijk Belang juni 2012

Zoals bekend is Jitske Voortman op 15 mei j.l. in een extra ledenvergadering van Plaatselijk Belang in het bestuur van PB gekozen. In onze laatste bestuursvergadering werd zij tevens tot penningmeester benoemd. Er vond een tussentijdse kascontrole plaats door de kascontrolecommissie, die de penningen in orde heeft bevonden. Daarmee kon onze voormalige penningmeester Karel Roos decharge worden verleend.
Het verslag van de extra ledenvergadering zal in de reguliere jaarvergadering van PB in februari 2013 aan de orde worden gesteld.

TOEKOMST VAN DE TILLE
In het verlengde van de fusie van de basisschool De Tille met de school van Nieuw Balinge vindt in het dorp druk overleg plaats over een nieuwe invulling van de ruimte die in het gebouw zal ontstaan. In dat verband zitten de (oorspronkelijke) Werkgroep Toekomst School, het bestuur van dorpshuis De Tille en het bestuur van Plaatselijk Belang regelmatig bij elkaar om daarover van gedachten te wisselen en plannen voor te bereiden. Dat is geen zaak van korte termijn, maar er zijn al heel wat goede ideen naar voren gebracht. Al deze ideen moeten op enig moment in samenhang tot uitvoering worden gebracht binnen het begrip Leefbaarheid. Het gaat daarbij niet alleen om het inzetten van zinvolle activiteiten en diensten in het gebouw, maar dat geheel ook nog - in samenwerking met de gemeente - te kunnen exploiteren.
Er is dus het komend jaar veel werk aan de winkel voor genoemde partijen, maar vooral voor het bestuur van de toekomstige Tille. De eerste prioriteit is daarom, en daar zijn alle partijen het over eens, om z.s.m. een breed (denk aan 7 leden) en sterk Tille-bestuur in het leven te roepen, temeer daar uit het huidige Tille-bestuur (van 5 leden) enkele bestuursleden gaan vertrekken. We proberen dat gezamenlijk rond deze zomer voor elkaar te krijgen.
In het kader van Nieuw Grijs zijn uitspraken gedaan over een spoedige invoering van de zogenoemde inloopochtenden voor Nieuw Grijzers en er zijn verschillende suggesties gedaan voor activiteiten in het schoolgebouw. Met het oog op bovengenoemde ontwikkelingen is dit voorlopig even op een laag pitje gezet, met het doel ook die activiteit in samenhang met een totaalplan voor De Tille te brengen.
We houden u van deze ontwikkelingen rond de nieuwe Tille uiteraard op de hoogte. En hebt u zelf nog zinnige gedachten over de toekomst van ons dorpscentrum, dan horen wij dat graag van u.

SUBSIDIEBELEID
Het bestuur van PB krijgt regelmatig verzoeken van verenigingen en organisaties in en rond Witteveen om een financile bijdrage in het algemeen, voor bepaalde activiteiten of voor evenementen. In bepaalde gevallen is PB alleen maar een doorgeefluik voor geoormerkte subsidies, dus daarover is geen twijfel. In andere gevallen is er steeds sprake van een keuze om een gevraagde subsidie al dan niet toe te kennen. In dat licht heeft PB besloten subsidiebeleid te formuleren, zodat iedere aanvrager gelijk wordt behandeld en ook weet waar men aan toe is. Bovendien werkt PB met geld van de leden en is het in beginsel geen charitatieve instelling.
Dat beleid is op onze laatste bestuurvergadering vastgesteld en luidt als volgt:

-toekenning van subsidie of een financile bijdrage is - zoals wel eens in het verleden - geen automatisme, behalve bij geoormerkte subsidies;
-er wordt geen structurele subsidie verstrekt, slechts eenmalige in bijzondere gevallen (zoals bijzondere evenementen, jubilea);
-er dient een gemotiveerde schriftelijke aanvraag te worden gedaan, waarin een concreet gewenst bedrag wordt genoemd. Daarbij wordt tevens een begroting gevoegd.
-de aanvrager overlegt financile stukken van de laatste twee jaar, waarin de financile situatie van de aanvragende organisatie duidelijk wordt;
-achteraf wordt schriftelijk verantwoording afgelegd van de besteding van de ontvangen subsidie, tenzij PB dit niet (meer) nodig acht.

EMAILLIJST
Steeds meer wordt in ons dorp gebruik gemaakt van het versturen van emails om inwoners (extra) te attenderen op bepaalde evenementen. Zo maakt bijv. de IJsvereniging hiervan gebruik. Ook PB wil in voorkomende gevallen hiervan gebruik kunnen maken en heeft de emaillijst van de IJsvereniging voor dat doel ontvangen. Nu zal de ledenlijst van PB niet geheel overeenstemmen met die van de IJsvereniging. Daarom willen wij een ieder die van PB in bijzondere gevallen info per email wil ontvangen hierbij in de gelegenheid stellen zijn emailadres door te sturen naar onze voorzitter. Voor alle duidelijkheid: emails zullen niet onze normale berichtgeving via S&O gaan vervangen. Het is om extra aandacht te geven aan bepaalde zaken of bij spoedeisende berichtgeving.

Nieuws Plaatselijk Belang 16 mei 2012

EXTRA ALGEMENE VERGADERING PLAATSELIJK BELANG
Op 15 mei j.l. werd een extra ledenvergadering van Plaatselijk Belang belegd in verband met een tussentijds ontstane vacature. Er had zich één kandidaat gemeld om de plaats van Karel Roos in het bestuur in te nemen, te weten Jitske Voortman. Zij werd unaniem door de 13 aanwezige leden benoemd. Jitske, van harte welkom in ons bestuur!. Karel werd door onze voorzitter Patricia met een bloemetje bedankt vooral het werk dat hij via Plaatselijk Belang voor het dorp heeft gedaan. Na deze bestuursbenoeming was er nog ruimte voor de rondvraag. De meeste van de ingebrachte punten konden niet ter plekke worden opgelost, maar zullen in een bestuursvergadering verder behandeld worden.

SUBSIDIEBELEID
Eerder in deze rubriek meldden wij dat het bestuur van PB bezig is met het formuleren van subsidiebeleid. Door genoemde bestuurswisseling is dit even blijven liggen, maar wij hopen in juni hierover een besluit te kunnen nemen. Zij, die een aanvraag om subsidie bij PB hebben ingediend, moeten dus nog heel even geduld hebben.

LICHTJESAVOND
Dit jaar zal er opnieuw een lichtjesavond op de begraafplaats van Witteveen worden gehouden en wel op zondag 23 december a.s.. Indien u zich hiervoor als vrijwilliger wilt opgeven, kunt u dit melden bij Bertus Vrieling (avrielin@xs4all.nl).

EMAILLIJST
Steeds meer wordt in ons dorp gebruik gemaakt van het versturen van emails om inwoners (extra) te attenderen op bepaalde evenementen. Zo maakt bijv. de IJsvereniging hiervan gebruik. Ook PB wil in voorkomende gevallen hiervan gebruik kunnen maken en heeft de emaillijst van de IJsvereniging voor doel ontvangen. Nu zal de ledenlijst van PB niet geheel overeenstemmen met die van de IJsvereniging. Daarom willen wij een ieder die van PB in bijzondere gevallen info per email wil ontvangen hierbij in de gelegenheid stellen zijn emailadres door te sturen naar onze voorzitter. Voor alle duidelijkheid: emails zullen niet onze normale berichtgeving via S&O gaan vervangen. Het is om extra aandacht te geven aan bepaalde zaken of bij spoedeisende berichtgeving.
Nieuws Plaatselijk Belang 26 april 2012

EXTRA ALGEMENE VERGADERING PLAATSELIJK BELANG
In het bestuur van PB is vorige maand een vacature ontstaan. Tot onze spijt heeft Karel Roos om persoonlijke redenen besloten het bestuur te verlaten. We missen door zijn vertrek een betrokken en ervaren bestuurder en een prima penningmeester. We bedanken Karel dan ook voor zijn vele werk en inzet voor het dorp in de afgelopen jaren.
Er is dus sprake van een tussentijdse vacature waarin conform de statuten zo spoedig mogelijk moet worden voorzien. Voor de benoeming of verkiezing van een nieuw bestuurslid is statutair ook een Algemene Ledenvergadering vereist. Deze zal plaatsvinden op dinsdagavond 15 mei vanaf 19.30 uur. De benoeming van een nieuw bestuurslid is het enige agendapunt, zij het dat er nog ruimte zal zijn voor de rondvraag. Kandidaten voor deze bestuursvacature kunnen zich tot en met vrijdag 11 mei a.s. aanmelden bij de secretaris van het bestuur, Marga Seubring. Er heeft zich reeds een kandidaat gemeld, te weten Jitske Voortman. Mocht het bij deze kandidaat blijven, dan bepaalt de vergadering of zij wordt benoemd. Mochten zich meer kandidaten aanmelden, dan vindt er een schriftelijke stemming plaats. We hopen deze extra ledenvergadering uiterlijk 20.15 af te sluiten. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor leden van Plaatselijk Belang.

INFORMATIEBIJEENKOMST GEVOLGEN SCHOLENFUSIE Dat geldt niet voor de bijeenkomst die aansluitend vanaf 20.30 uur volgt. Die is toegankelijk voor alle bewoners van ons dorp. Het betreft een informatiebijeenkomst over gevolgen van de beoogde fusie tussen de scholen van Balinge en Witteveen. Een belangrijk punt is daarbij onder meer de invulling van het schoolgebouw en de gedachten en wensen daarbij van de inwoners van Witteveen. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de oorspronkelijke Werkgroep Toekomst School die de fusie tezamen met de Broekstreek heeft voorbereid. Als bestuur van PB bevelen wij u deelname aan deze bijeenkomst ook van harte aan. Elders in deze S&O meer info van de werkgroep over deze bijeenkomst.
Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 11 april 2012

BEZOEK B&W MIDDEN- DRENTHE
Op 13 maart j.l. had het bestuur van Plaatselijk Belang (PB) een zinvol overleg met het voltallige college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Midden-Drenthe.
In beginsel vindt dit overleg eens in de twee jaar plaats. Er waren voldoende onderwerpen te bespreken, zoals zaken rond de nieuwbouw, de ontvangst van internet en gsm, het gemeentelijk verkeers- en vervoers- plan (GVVP) en de inzichten van de gemeente over vernielingen en schade rond Oud en Nieuw. Wat betreft de nieuwbouw is inmiddels een groot deel van de ingezakte slootkant hersteld. De speeltuin wordt dit voorjaar heringericht.
Van ander nieuws en resultaten als gevolg van dit overleg houden wij u op de hoogte.

FIETSVIERDAAGSE
De Fietsvierdaagse van 24 t/m 27 juli a.s. door Drenthe komt dit jaar ook door Witteveen, Op 25 en 26 juli komt, voor zover we nu kunnen overzien, de route via de Kanweg Noord het dorp binnen om vervolgens via de Smeengeweg (en Brokweg) het dorp weer te verlaten.

SUBSIDIEBELEID
Het bestuur van PB kent regelmatig subsidies toe aan organisaties/ groeperingen of ten behoeve van evenementen binnen het dorp. In enkele gevallen wordt een subsidie ieder jaar min of meer automatisch toegekend, in andere gevallen wordt zo’n subsidie eenmalig voor een specifiek doel aangevraagd. PB heeft besloten om genoemd automatisme te laten varen en voor alle gevallen waarin subsidie wordt gewenst, dezelfde voorwaarden voor toekenning te gaan hanteren. In de aprilvergadering van PB hoopt het bestuur dit nieuwe subsidiebeleid vast te stellen. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van deze voorwaarden en criteria.

DE SCHOOL
Inmiddels zullen veel mensen in het dorp op de hoogte zijn: wat betreft het leerlingenaantal gaat het niet goed met onze school. Als er geen maatregelen worden genomen, zal de school binnen enkele jaren moeten worden opgeheven. Die situatie doet zich niet alleen in Witteveen voor, maar ook in andere kleine(re) dorpen binnen de gemeente, zoals in de Broekstreek in Balinge. Sinds enige tijd zijn in zowel de Broekstreek als in Witteveen werkgroepen ingesteld om na te denken over de toekomst van de school. Ook is er contact tussen de medezeggenschapsraden (MR’en) van beide basisscholen en tussen de besturen van Pl. Belang van beide dorpen. Men is gezamenlijk van oordeel dat alleen een fusie tussen beide scholen kan leiden tot een school in de regio die bestaansrecht heeft. Op 12 maart zijn de ouders van beide scholen (en ouders van toekomstige leerlingen) uitgebreid geïnformeerd over de ontstane situatie en de mogelijkheden voor de toekomst. De ouders kregen daarbij een enquete mee, waarin zij onder meer konden aangeven of zij de intentie hadden hun kinderen op de beoogde fusieschool onderwijs te laten volgen, in het geval de school in Balinge dan wel in Witteveen zou komen.
Vorige week belegde de zogenoemde stuurgroep Onderwijs/Leefbaarheid, waarin onder meer de gemeente en het bestuur van het openbaar onderwijs in Midden-Drenthe zijn vertegenwoordigd, een avond in Witteveen, waarin alle partijen, ook die van Balinge, konden aangeven, welke stappen er tot dusver zijn gezet in dit proces. Op 4 april a.s. is er een vervolgbijeenkomst in Balinge waarin conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan. Op dat moment, is de verwachting, zal een besluit worden genomen over het al dan niet starten van een fusieproces. PB Witteveen zal bij dat proces betrokken zijn. Binnen dat proces zal, wat betreft PB, naast de locatiekeuze van een fusieschool, de verkeersveiligheid van leerlingen, ook uitgebreid aandacht moeten zijn voor leefbaarheidaspecten, vooral in het dorp waar geen school meer zal zijn.

Wordt vervolgd.

Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 8 maart 2012

Paasbult
Ook dit jaar zal er, als de gemeente daarvoor een vergunning verleend, in Witteveen een paasbult worden gebouwd.
De paasbult komt dit jaar op het land van Jan Rubingh aan de Mr. J.B. Kanweg tegenover nummer 22 (de woning van onze meester brandstichter Geert R.)
Op zaterdag 31 maart en zaterdag 7 april 2012 kunt u tussen 10.00 uur en 13.00 uur uw snoeiafval weer inleveren voor de traditionele Paasbult.
Wie komt ons helpen om een mooie bult op te bouwen. Gewoon langs komen en een handje of hoogwerker uit de mouwen steken.
Op de paasbult mag alleen schoon, onbehandeld hout, stro en snoeiafval worden verbrand. Ander aangeboden materiaal zal worden geweigerd.
Wij rekenen op ieders medewerking zodat er een mooie paasbult kan ontstaan.
2e paasdag 9 april 2012 om 19:30 uur zal de paasbult worden aangestoken.
Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 8 februari 2012

Vanuit Plaatselijk Belang is op dit moment weinig te melden. Tijdens de laatste vergadering is vooruitgekeken naar de inmiddels gehouden jaarvergadering. Er is nagedacht over onderwerpen die we als bestuur willen bespreken met het college van Burgemeester en Wethouders, die zoals bekend is, op 21 maart a.s. een gesprek hebben met het bestuur. Als voorlopig eagendapunten hebben we opgevoerd:
hoe verder met de nieuwbouw,
de slechte bereikbaarheid middels gsm en het trage internet (het jongste dorp wordt toch geen achtergebleven gebied),
de verkeersveiligheid in het dorp en
de brief van de burgemeester over de oud en nieuwviering.
Mochten er onder de lezers mensen zijn die graag een onderwerp bespreekbaar willen zien stuur dan een e-mail met het gespreksonderwerp naar de secretaris van Plaatselijk Belang.
Nieuws Plaatselijk Belangvergadering 11 januari 2012

NIEUWBOUW
Zoals eerder gemeld, heeft PB nog over een aantal zaken rond of als gevolg van de nieuwbouw overleg met de gemeente. Overleg over de herinrichting van de speeltuin loopt. De noodzaak van herstel en onder- houd van de slootkant werd opeens erg actueel. Door de enorme water- toevoer is in het weekend van 7/8 januari op diverse plekken de walkant ingestort. De gemeente (en de aannemer) zegde meteen toe de zaak te herstellen. Op 9 januari stond er dan ook een zware 16 ton wegende mobiele kraan klaar om de klus te klaren, ware het niet dat door de natte ondergrond het gevaarte bijna zelf de sloot in gleed. Stoppen dus. Zodra het gebied weer wat beter begaanbaar is, zal met de herstelwerkzaamheden worden begonnen, nu met een rups- kraan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

ONTVANGST MOBIELE TELEFOON / INTERNET
We berichtten al eerder over allerlei acties in de richting van providers om het gsm-bereik (en internetontvangst) in onze omgeving te doen verbeteren. Een eerste succes kunnen we melden. Een door PB naar Vodafone gezonden brief leverde het volgende op: men erkende dat onder- zoek uitwijst dat de netwerkdekking in ons postcodegebied op dit mo- ment alleen voldoende is om buiten gebruik te maken van de mobiele telefoon en in enkele situaties ook binnen. Vodafone zegde toe dat optimalisering van het netwerk in postcodegebied 9439 is gepland door de ingebruikname van een nieuwe gsm- en UMTS-mast binnen 12 maanden. Klachten en acties hebben dus wel degelijk zin, ook van individuele klanten. We doen dus nogmaals een beroep op u om zo nodig ook andere providers op een slechte ontvangst te wijzen.

BUURTACADEMIE
Reeds een jaar of zes kennen we in ons dorp de werkgroep Buurtacademie, die zoals bekend in die tijd met succes vele cursussen en andere activiteiten organiseerde. Om verschil- lende redenen is de werkgroep on- langs opgeheven. In de eerste plaats werd de vraag naar langer durende cursussen, zoals de computer- en fotocursussen steeds minder. Ook is de subsidie voor cursussen flink teruggedraaid. Tenslotte was er een flinke personele overlap tussen de leden van de werkgroep en het bestuur van PB. Dat heeft de werk- groep ertoe gebracht haar activiteiten onder te brengen bij Plaatselijk Be- lang. De werkgroep is dus opgeheven, maar Buurtacademie-achtige activiteiten gaan gewoon door. Dat zal zich met name richten op eenmalige activiteiten. Zo hebben we in de planning om de succesvolle snoeicursus van 2011 in 2012 nog eens te herhalen. Ook een wijnproeverij (met tapas!) staat op de rol. Of het alle- maal doorgaat en wanneer, kunt u in een volgend nummer van S&O in deze rubriek lezen.
En heeft u zelf nog ideeën voor dit soort activiteiten, wendt u dan vanaf nu tot een van de bestuursleden van PB.

WITTEVEEN 86 JAAR: VLAGGEN !!
Op 26 januari a.s. is het alweer zover. Dan bestaat Witteveen 86 jaar. Weliswaar geen groot feest dit jaar, maar we willen u graag herinneren aan een goede gewoonte die we wel elk jaar op deze datum hebben: VLAGGEN DUS !!

JAARVERGADERING PLAATSELIJK BELANG
Nog even een herinnering: de jaarvergadering van Plaatselijk Belang vindt plaats op woensdag 15 februari 2012. U treft de vergaderstukken in dit nummer van S&O aan.