Ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Midden-Drenthe”
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat ze het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Midden-Drenthe” hebben vastgesteld. Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van gronden en opstallen in het buitengebied van de gemeente. De woonkernen vallen veelal niet binnen het plangebied. Tevens maken zij op grond van artikel 7.26a van de Wet milieubeheer bekend dat gedurende deze termijn het plan-MER voor het bestemmingsplan “Buitengebied Midden-Drenthe” met bijbehorende passende beoordeling ter inzage ligt.

Afweging inspraak- en overlegreacties
Bij het vaststellen van het ontwerp bestemmingsplan heeft het college ook een afweging gemaakt van de inspraak- en overlegreacties die over het voorontwerp zijn ingediend. Zo zijn er naar aanleiding van de reacties een aantal aanvullende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar de archeologische verwachtingswaarden in het plangebied, en naar de milieueffecten van het plan. Omdat zich in het plangebied ontwikkelen kunnen voordoen welke een (significant) negatief milieueffect kunnen hebben is een plan-m.e.r. noodzakelijk. Met deze plan-MER worden de (milieu)gevolgen in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt. Omdat op voorhand significant negatieve milieueffecten niet kunnen worden uitgesloten voor de Natura 2000 gebieden is een passende beoordeling noodzakelijk.

Ook heeft het college een ontwerp beeldkwaliteitplan voor het buitengebied opgesteld. Dit plan dient er onder meer voor om nieuwe ontwikkelingen op een goede manier te kunnen toetsen aan inpassing in het landschap. Tenslotte heeft het college ook een nota “paardenhouderijen Midden-Drenthe” opgesteld. Deze nota geeft onder meer duidelijkheid over de verschillende soorten van paarden houden in het buitengebied en biedt aanvullende toetsingscriteria voor aanvragen om een bouwvergunning.

Ter inzage liggen
Het ontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Midden-Drenthe”, het ontwerp beeldkwaliteitplan “Buitengebied Midden-Drenthe”, de nota “paardenhouderijen Midden-Drenthe”, de plan-MER en de bijbehorende passende beoordeling liggen met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. Vanaf 14 januari 2010 liggen genoemde stukken gedurende een periode van zes weken ter inzage. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis in Beilen, Raadhuisplein 1 te Beilen, en in de bezoeklocaties in Westerbork, B.G. van Weezelplein 10, en in Smilde, Hoofdweg 24. Gedurende de openingstijden van de betreffende vestiging kunt u het plan inzien. Ook kunt u de stukken digitaal inzien via de website www.middendrenthe.nl, onder wonen en dorpen, bestemmingsplannen.

Mogelijkheid tot indienen zienswijze
Gedurende de termijn van het ter inzage liggen van bovengenoemde stukken kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken over het ontwerp bestemmingsplan en de andere hierboven genoemde stukken. U dient uw schriftelijke zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Midden-Drenthe, postbus 24, 9410 AA te Beilen. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0593) 53 92 22. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. De gemeenteraad maakt vervolgens een afweging van de ingediende zienswijzen.

Publiceren in
Staatscourant op 13-1-2010
Krant Midden-Drenthe op 13-1-2010
Website vanaf 13-1-2010

Bijlagen ontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied Midden-Drenthe'


Terug naar gemeentezaken