Nieuw Grijs


Voorheen Ouderen onder dakStappen in buurt- en dorpskracht
27 juni 2013

In 2012 startte MOVISIE met het volgen van 25 initiatieven in buurt- of dorpskracht: burgerinitiatieven waarbij de kracht van een gebied benut wordt en de burger centraal staat om een vraagstuk aan te pakken. We doen verslag van onze bevindingen via een e-boek dat zojuist is verschenen. Dit e-boek wordt continu aangevuld met nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Burgerinitiatieven zijn geen nieuw fenomeen, evenals de vraagstukken die eraan ten grondslag liggen. Wat de initiatieven die MOVISIE in het e-boek beschrijft bijzonder maakt, is dat ze uitgaan van een of meerdere krachten die specifiek bij dat gebied horen. Dat kunnen sociale krachten zijn (vrijwilligers, actieve buurtbewoners of een corporatie), economische (MKB, bedrijven), fysieke (de identiteit van een buurt, gebouwen of pleinen) of creatieve krachten (kunstenaars of scholen) én het vermogen tot samenwerken, verenigen en organiseren. Burgers staan hierbij centraal: zij zijn in de verschillende projecten initiatiefnemer of in ieder geval vanaf de start betrokken bij een initiatief.

Het stimuleren van buurt- of dorpskracht
Wat gebeurt er als enkele van deze krachten verenigd worden? Wat is de optimale mix, wat werkt wel en wat niet? Elk initiatief is daarin uniek. En elk traject levert voldoende inspiratie en lering op voor andere initiatieven. Adviseurs van MOVISIE volgen de lokale initiatieven op de voet. Daarbij onderzoeken zij het fenomeen buurtkracht ‘in transitie’. Want dat levert inzichten op voor andere initiatieven. De ervaringen worden beschreven in het e-boek. De taak van MOVISIE is: helpen met het stimuleren van buurt- of dorpskracht. De ene keer is MOVISIE coach, de andere keer procesbegeleider en de volgende keer is MOVISIE nodig als adviseur.

De eerste versie van het e-boek ‘Stappen in buurt- en dorpskracht’ is nu beschikbaar en beschrijft de volgende lokale projecten:

1. Levend en jong in Witteveen
2. Buurtfirma in Hoofddorp
3. Leefbaar Someren-Noord
4. Dorpssteunpunt in HeusdenHet e-boek groeit mee met onze bevindingen en die van de initiatieven zelf. Telkens als er nieuwe informatie over een project te melden is, voegen we deze toe aan het e-boek en verschijnt er een nieuwe versie. In de volgende versie (september) staan bovendien vier nieuwe lokale projecten.

Wilt u op de hoogte blijven van nieuwe versies? Volg ons op twitter: @buurtkracht en houd http://www.movisie.nl/projectbuurtkracht in de gaten.Actiepunten bijeenkomst 5 april 2012

Op de tweede bijeenkomst van Nieuw Grijs, 5 april jongstleden, zijn actiepunten voor de komende tijd gekozen.
Allereerst geeft Gerco van Brouwershaven, als lid van de ouderraad van de Tille, een toelichting op de besluitvorming de openbare basisschool na de zomer te verplaatsen naar het Broekhoes te Balinge.
In dit verhaal wordt duidelijk dat deze ontwikkeling een zeer zorgvuldig proces is geweest, met grote betrokkenheid van ouders en toekomstige ouders.
Deze ontwikkeling betekent dat er goed nagedacht gaat worden over de nieuw in te richten functie van het schoolgebouw.
Nieuw Grijs wordt uitgenodigd suggesties aan te leveren bij Liesbeth of Marjolijn

De eerste bijeenkomst heeft tal van suggesties opgeleverd ten aanzien van .
de drie categorieën welzijn, wonen en zorg.

In deze vergadering wordt er besloten wat het belangrijkste gevonden wordt om als eerste uit te voeren.

Voor welzijn is een top 5 samengesteld:

 1. Inloopactiviteiten in het dorpshuis (d.w.z. vrijblijvend, niet georganiseerd, voor alle inwoners van Witteveen dus niet alleen voor ouderen).
 2. Samen koken/bakken,/samen eten, een soort restaurant-idee.
 3. Vervoer: voor wanneer men minder mobiel is en niet zelfstandig kan autorijden.
 4. Dorpsklussendienst voor kleine klusjes in en rond het huis.
 5. Voor het gebruik van de school zijn verschillende suggesties gedaan, bijvoorbeeld een hobbyclub (ook voor ouderen), een atelier, een oefenruimte voor muziek, een cursusruimte, en dergelijke.

  Verder zijn nog andere zaken genoemd voor de toekomst:
 • bewegingsactiviteiten voor binnen en buiten,
 • een jeu de boules baan,
 • een dagrecreatie in een huiskamer,
 • een activiteitenbord of informatiebord in de Tille en op de website

 • Wonen:
 • een aantal aanwezigen wil zich verdiepen in speciale woonvormen, zoals groepswonen.
  Zorg:
 • gewenst is een nadere oriëntatie op de mogelijkheid de wijkzuster weer terug te brengen in het dorp en dit eventueel te combineren met en aantal collectieve voorzieningen (eventueel ook in combinatie met andere dorpen in de regio).

Ondertussen zijn alle punten in een gezamenlijk overleg tussen Witteveen Levend & Jong met Plaatselijk Belang aan de orde geweest. Evenals de gedachte te onderzoeken wat de gedachte een dorps coöperatie te beginnen voor het beheer van de school en overige zaken kan betekenen voor Witteveen.

Tot spoedig voor een vervolg,

Marjolijn Linschoten
Liesbeth langenVerslag bijeenkomst 22 februari 2012

Ouderen Onder Dak Witteveen heet voortaan: Nieuw Grijs

Doel is inwoners van Witteveen:

 1. te informeren over de ontwikkelingen betreffende leefbaarheid in kleine dorpen
 2. te inventariseren wat de wensen zijn van de inwoners betreffende welzijn, zorg en wonen

Werkwijze:

 1. lezing over de ontwikkelingen en trends in kleine plattelandsdorpen
 2. ganzenbordspel

Voor het ganzenbordspel zijn voor alle plaatjes vragen gemaakt (29). Deze vragen zijn rondom de thema’s wonen, welzijn en zorg.

Voor deze bijeenkomst zijn uitgenodigd in het bijzonder de mensen die 60+ zijn. Er zijn 71 adressen in Witteveen, en iets meer inwoners met een leeftijd vanaf 60 jaar.
Via Sport Ontspanning zijn alle inwoners uitgenodigd.
Leefbaarheid gaat iedereen in Witteveen aan.

Uitkomst van de vragen:

  Welzijn:
 • organiseer met regelmaat een inloop avond met bepaalde activiteit
 • organiseer een soos: kaartje leggen, bordspellen, bbq, theater
 • tafeltennistafel in de Tille
 • Biljarttafel? Er staat een tafel bij restaurant onder de hoge dennen.
 • Dorpshuis veel vaker open en daar activiteiten organiseren
 • Dagrecreatie voor ouderen?
 • Vervoer via noaberschap? Via eigen busje? Plusbus van Welzijn Ouderen?
 • Eten: samen koken, samen eten, voor anderen koken, koken en eten brengen naar zieke mensen
 • Gebruik van de school bij sluiten school: exploiteren van de ruimte.
  Voorstellen: hobbyclub, atelier, oefenruimte voor muziek, kookruimte, cursusruimte
 • Activiteiten via bestaande verenigingen, buurtacademie, de Tille
  Een bord ophangen in de Tille, op de site een activiteitenbord maken: hier kunnen inwoners aangeven dat zij een activiteit ondernemen en dat er mensen mee kunnen, dan wel allerlei variaties op dit thema
 • Jeu des boules starten?
 • Bredere opzet van activiteiten, bijvoorbeeld meer doen bij de vrouwenvereniging
 • Meerdere activiteiten in één ruimte, dan kun je doen wat je leuk vindt en ben je ook nog met anderen samen
 • Activiteiten in of nabij het dorp organiseren.
 • Gebruik van de Tille als huiskamer voor inwoners.
 • Terras buiten bij de Tille organiseren
 • Activiteiten via buurtacademie? Bakken met Coby Vellekoop
 • Rommelmarkt: met alle inwoners
 • Tentoonstelling organiseren van wat inwoners zelf maken
 • Dorpsklussendienst voor onderhoud van huis en tuin
 • Bij begrafenissen koffietafel in de Tille
 • Samen fietsen, hardlopen
 • Informeren van elkaar is belangrijk. Hierbij ook denken aan mensen die geen computer hebben.
 • Orkest oprichten
 • Veiligheid: de wijkagent meer zichtbaar

Tijdstip van activiteiten: overdag zowel als ’s avonds. Nadeel van overdag is dat de activiteit dan niet ook met jongeren georganiseerd kan worden.

Wenselijk is om bij een aantal activiteiten de opzet ruimer te maken dan alleen voor 60 +. Ook jongeren betrekken bij activiteiten

Bij gebruik in grotere frequentie van de Tille nadenken over beheer en inzet van vrijwilligers.
Spelregels voor drankgebruik vastleggen.

Nadenken over boodschappen doen via internet

Aankleding van de Tille: wat gezelliger?

Zoveel mensen zoveel wensen - hoe gaan we daarmee om?

Hoe ga je om met wat je ziet bij mede inwoners? Bijvoorbeeld beginnende dementie?

Welzijn betekent ook dat het rustig blijft in Witteveen, geen vervuilende industrie.
Ik kan niet in Witteveen blijven wonen omdat er geen voorzieningen zijn.

Wat kunnen we met andere dorpen samen doen?

  Wonen:
 • Dorpscoöperatie beginnen?
 • Woongroep beginnen?
 • Hoe organiseren wij onze energieverbruik?

Uitleg over wat coöperatie inhoudt of kan inhouden.

  Zorg:
 • De wijkzuster herintroduceren?
 • Buurtzorg organiseren?
 • Noaberschap in structuur uitwerken?
 • Team organiseren met zorgondersteuner
 • Hulpverleners uit eigen dorp; 1 persoon voor alle hulp
 • Gepaste zorg, niet opdringerig
 • Collectieve voorzieningen naar het dorp halen: griepprik, bloeddrukcontrole, bloedsuikercontrole

Voorzieningen op gebied van gezondheid worden gemist, maar zijn vaak specifiek en voor 1 persoon. Kan een wijkzuster ervoor zorgen dat mijn huis aangepast word en ik hier toch kan blijven wonen zonder dat ik mijn zelfstandigheid inlever?
De Prijsvraag Ouderen onder Dak Witteveen.

Vanuit Witteveen Levend & Jong is het initiatief genomen om met ouderen en toekomstige ouderen na te denken over wonen en leven in Witteveen.
Wat is er nodig om als je ouder wordt ook in Witteveen aangenaam te blijven wonen?

De samenstelling van de bevolking verandert: minder kinderen en jongeren, meer ouderen. Ook in Witteveen. Het afgelopen jaar is er vanuit Witteveen Levend & Jong veel aandacht voor de jeugd en voor de school. Nu wordt het initiatief genomen met (toekomstige) ouderen in gesprek te gaan.

Daarbij kun je nadenken over de woning waar je verblijft, misschien is het nodig dat alles gelijkvloers wordt , of is kleiner wonen een wens bijvoorbeeld.
De werkgroep vindt het belangrijk na te denken over andere voorzieningen en activiteiten in het dorp. Zijn er genoeg (ontmoetings-)activiteiten, is er een hulpcentrale nodig, vervoershulp, of iets dergelijks?

Er is een plan opgesteld om in 3 bijeenkomsten duidelijk te krijgen welke wensen en ideeën er zijn. Deze bijeenkomsten zullen plaats vinden in de maanden februari, maart en april. Dit moet uiteindelijk leiden tot een wensenplan dat samen met Plaatselijk Belang wordt besproken en omgezet wordt tot een actieplan.

De eerste bijeenkomst is woensdag 22 februari om 19.30 uur in de Tille.
Iedereen die mee wil denken over dit onderwerp is van harte welkom.


Om dit alles in goede banen te leiden is er een werkgroep Ouderen Onder Dak opgericht, die in eerste instantie bestaat uit de twee ondergetekenden. Heeft u zin mee te denken en te doen met deze werkgroep? Meldt u zich dan bij hen aan.

Op de High Tea van 11 januari, dat samen met de hobbyclub werd georganiseerd, is de officiële start aan het project Ouderen onder Dak gegeven.

Tevens is daar ook een prijsvraag uitgeschreven.
Ouderen onder Dak is een stimuleringsprogramma van het Dorpenoverleg Midden Drenthe, maar in Witteveen willen we graag een eigen stempel op de naamgeving drukken.
Heeft u een idee voor een andere – Witteveense - naam? Laat het ons dan weten:

Marjolijn Linschoten, J.B. Kanweg 69 , tel. 552660, mjl@5x.nl
Liesbeth Langen, Mr. H. Smeengeweg 38, tel. 552596, liesbeth.langen@hetnet.nl
De Prijsvraag Ouderen onder Dak Witteveen.

Ouderen onder dak Witteveen zet zich in om ouderen, indien gewenst, zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten blijven door voorzieningen en zorg op maat af te stemmen op de vraag van de ouderen.
Maar de naam…… Ouderen onder dak….! Daar moet toch een leukere naam voor te verzinnen zijn?
Doe een voorstel en als dàt voorstel gekozen wordt, win(t) u/jij een leuk presentje!


Wat mij betreft heet Ouderen onder dak Witteveen in het vervolg:
………………………….………………………………………………………………

Mijn naam: ……………………………………………………………………
Telefoonnummer: ……………………………………………………………………
Klik hier om het formulier uit te printen en stop het in de bus bij:

Marjolijn Linschoten, J.B. Kanweg 69 , tel. 552660, mjl@5x.nl
Liesbeth Langen, Mr. H. Smeengeweg 38, tel. 552596, liesbeth.langen@hetnet.nl